Przed rozpoczęciem korzystania z programu FakturaByMarcio Usługobiorcy zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki zawierania umów sprzedaży
VI. Sposoby płatności
VII. Koszt, termin i sposoby dostawy
VIII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
IX. Gwarancja produktu
X. Tryb postępowania reklamacyjnego
XI. Własność intelektualna
XII. Postanowienia końcowe


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Program FakturaByMarcio napisany jest przez firmę MarMedia Marcin Dorota prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Fredry 12 lokal 42, 87-800 Włocławek, NIP: 8881299108, REGON: 341195011, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program FakturaByMarcio działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Warunkiem złożenia Zamówienia w programie FakturaByMarcio przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Licencji, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego


II. DEFINICJE

DZIEŃ ROBOCZY - Jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ KONTAKTOWY - Formularz dostępny na stronie internetowej kontakt umożliwiający kontakt z autorem programu.
KLIENT - Usługobiorca będący przedsiębiorcą, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
REGULAMIN - Niniejszy regulamin.
SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA - MarMedia Marcin Dorota prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Fredry 12 lokal 42, 87-800 Włocławek, NIP: 8881299108, REGON: 341195011, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
PRODUKT - Klucz licencji, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
UMOWA SPRZEDAŻY - Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
USŁUGOBIORCA - Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
USŁUGA ELEKTRONICZNA - Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.
ZAMÓWIENIE - Oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Usługodawca umożliwia dzięki kluczowi licencji korzystanie z programu FakturaByMarcio.

Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.


IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest odpłatne.

Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na wygenerowaniu klucza licencji dla programu FakturaByMarcio zawierana jest na czas nieokreślony

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 • komputer z dostępem do Internetu
 • dostęp do poczty elektronicznej
 • przeglądarka internetowa
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Programu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

Informacje znajdujące się na stronie internetowej Programu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej podana jest w złotych polskich (PLN) jest to cena netto do której należy doliczyć 23% podatku. Cena zawiera koszt dostawy.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Programu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmiany ceny, która może się pojawić w odniesieniu do Produktu po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

Zamówienia można składać poprzez Program FakturaByMarcio za pomocą modułu "Licencje" - 24 godziny na dobę przez cały rok.

Sprzedawca realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 8:00 do 16:00. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta, mogą być rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

Zawarcie Umowy Sprzedaży.

 • do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem
 • po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia
 • z chwilą zamówienia Produktu przez Klienta, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą

Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (Faktura).

Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną na wskazany przez siebie w Zamówieniu adres e-mail, faktury w formie elektronicznej zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.

Każdy Kupujący ma możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.


VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy
 • płatność za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności (Przelewy24)

W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer:
74 1140 2004 0000 3102 7404 3382 (mBank)
MarMedia Marcin Dorota, ul. Fredry 12 lokal 42, 87-800 Włocławek, NIP: 8881299108.
W tytule przelewu należy wpisać numer faktury pro forma.

W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny serwis płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.


VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

Koszt związany z dostarczeniem zakupionego Produktu jest darmowy.
Zakupiony Produkt jest wysyłany za pośrednictwem poczty e-mail.
Na termin dostawy Produktu składa się czas wygenerowania Produktu (klucza licencji) oraz czas dostawy Produktu przez Sprzedawcę:

 • czas wygenerowania Produktu wynosi od 1 do 5 Dni Roboczych
 • dostawa Produktu przez Sprzedawcę następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt)


VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 • wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym
 • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia)
 • wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość

Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.


IX. GWARANCJA PRODUKTU

Oferowany Produkt posiada gwarancję Sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Okres gwarancji dla Produktu wynosi 12 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu (Faktura).


X.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 • reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • w powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę
 • rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
 • odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób


XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.fakturabm.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością firmy MarMedia Marcin Dorota prowadzącej działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Fredry 12 lokal 42, 87-800 Włocławek, NIP: 8881299108, REGON: 341195011, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.fakturabm.pl, bez zgody Usługodawcy.

Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.fakturabm.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.

W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Klient ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.